Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

zdzir
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
Reposted fromczarno-bialo czarno-bialo viasugarvenom sugarvenom
zdzir
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
zdzir
8635 45d8
Reposted fromtgs tgs viafretka fretka
3536 c8bc
Reposted frombrumous brumous viasugarvenom sugarvenom
zdzir
5238 8fd3
zdzir
zdzir
0292 2eec
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate
zdzir
7183 a20a
Reposted fromPiro Piro viaedhell edhell
7767 eda9 500
Reposted fromtron tron viatave tave
zdzir
0141 f481
Reposted fromtfu tfu viaedhell edhell
zdzir
3140 45a6
Nie ma chyba lepszego tekstu, który oddałby to co mam w głowie.

Ukardzione z FB "Cyniczny Romantyzm"
Reposted fromyanek yanek viaczoo czoo
zdzir
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viaczoo czoo
zdzir
8480 45e9
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabarock barock
zdzir
1232 d492
Reposted fromrichardth richardth viatave tave
zdzir
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viayourhabit yourhabit
2167 5262 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viafretka fretka
zdzir
zdzir
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viadivi divi
zdzir
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viafranklymydear franklymydear
zdzir
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl