Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

zdzir
7671 5e44 500
Reposted fromtfu tfu viaSoulPL SoulPL
zdzir
0211 278e 500
Reposted fromovtza ovtza viaSoulPL SoulPL
zdzirmerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

Reposted fromIamdonehere Iamdonehere viaSoulPL SoulPL
zdzir
Blausee by winter
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadivi divi

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
zdzir
8198 166d
zdzir
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaszatanista szatanista
zdzir
Reposted fromDennkost Dennkost viaMartwa13 Martwa13
zdzir
8236 646f
Reposted frompiehus piehus
zdzir

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaMartwa13 Martwa13
zdzir
3958 8c62 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaMartwa13 Martwa13
zdzir
Reposted frombiru biru via2708 2708
zdzir
Reposted frombiru biru via2708 2708
zdzir
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie via2708 2708
zdzir
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viamrs-cosmos mrs-cosmos
zdzir
1132 8ad6
zdzir
0806 0806
zdzir
7602 bf9e 500
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate
zdzir
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaindiferencia indiferencia
5390 1c05
Reposted fromidiod idiod viaflauschig flauschig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl