Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2019

zdzir
7498 687b
Reposted fromsucznik sucznik

December 10 2019

zdzir
zdzir
zdzir
zdzir
5501 83f8 500
Reposted fromowca owca viabeminehoney beminehoney
zdzir
6815 5797 500
Reposted frompiehus piehus viabeminehoney beminehoney
zdzir
3195 cba1 500
Reposted frominculubum inculubum viagrovly grovly
zdzir
3323 6a34 500
Reposted fromezf ezf viasistermorphine sistermorphine
zdzir
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viagrovly grovly
zdzir
7032 e8b2 500
Reposted fromhrafn hrafn viano-longer-kore no-longer-kore
zdzir
7970 83c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viav2px v2px
zdzir
9641 9719 500
Reposted fromzciach zciach vianiedoskonalosc niedoskonalosc
zdzir
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viagrovly grovly
zdzir
1906 ba32 500
zdzir
2871 eb11 500
Reposted frompiehus piehus viawujcioBat wujcioBat
zdzir
3732 8193 500
Reposted fromrubinek rubinek viasober sober
zdzir
8850 6e2b
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaaperture aperture
zdzir
1576 94f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakerosine kerosine
zdzir
5889 1c06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl